Program pro komunální volby 2022

Při tvorbě programu jsme vycházeli ze společného programu pro letošní komunál a rovněž z dlouhodobého programu Pirátské strany.

Doprava

 • Budeme tlačit stát a kraj k realizaci silničního obchvatu Skřečoně.
 • Jednáním s krajem a Ředitelství Silnic a Dálnic je přimějeme i k řešení dlouhodobého špatného stavu cest ve městě (např. Lidická, Sokolská).
 • Nedopustíme budování nesmyslných dopravních projektů jako je splavnění Odry nebo přístav na území Bohumína.
 • Podpoříme průzkum k možnosti zavedení sdílených kol.
 • Rychlejší spojení s okolními městy. Zodpovědně prověříme realizovatelnost projektu vlakotramvají a možnosti prodloužení stávajících autobusových linek a jejich napojení na průmyslové zóny, vysoké školy, zdravotní zařízení, ale i na objekty kulturní, sportovní a turistické.
 • Parkování v centru. Nejsme pro budování drahého parkovacího domu, který se nikdy z provozu sám nezaplatí. Jsme pro zřízení rezidenčního parkování ve vybraných lokalitách a zavedeme pružný a efektivní systém likvidace autovraků v sídlištní zástavbě.
 • V oblasti cyklistických tras se zaměříme na pružnější budování stezek v intravilánu s komfortnějším umístěním, žádné další lesy dopravních značek.

Kultura, sport a rekreace

 • Podpoříme kvalitní komunitní projekty v kultuře, umožníme transparentní podporu kultury i pro spolky a komunitu mimo organizace města
 • Podpoříme kulturní rozvoj a pořádání akcí pro veřejnost a to i mimo centrum Nového Bohumína.
 • Podpora sportovních aktivit a zdravého životního stylu je důležitá, stejně tak práce lokálních klubů a spolků. Naší prioritou je sportování dětí a mládeže, zajistíme rovné a transparentní dotační podmínky, například formou kapitační platby na sportující dítě. Podpoříme sportovní akce pro širokou veřejnost hobby sportovců všech generací.
 • Zlepšíme využívání dotací z fondů transformace pro zlepšení životního prostředí.
 • Podpoříme projekty vedoucí ke zlepšení soužití a vytváření komunit v rámci života občanů ve městě.

Životní prostředí a Ekologie

 • Připravíme město na komunitní energetiku a podpoříme aktivity vedoucí ke snížení spotřeby energie v budovách města, městských organizací i městských bytových domech jako jsou solární elektrické panely, solární ohřev vody, tepelná čerpadla, zateplení nebo zelené střechy. Také podpoříme projekty i pro občany a firmy ve městě.
 • Budeme pozitivně motivovat občany k recyklaci odpadu včetně velkoobjemového nábytku a spotřebičů vybudováním re-use center pro jeho opětovné využití.
 • Budeme pokračovat v budování dalších zelených ploch a pečování o zeleň, pro developerské projekty zde máme spoustu brownfieldů v podobě bývalých průmyslových zón.
 • Ve vybraných lokalitách, především v částech parků, založíme nový způsob údržby zelených ploch založený na lučních trávnících, které podpoří biodiverzitu rostlin a živočichů. Také vytvoříme projekty pro zlepšení retence vody v krajině.
 • Prozkoumané možností vybudování a zájem o komunitní zahrady nebo dle možností o známější zahrádkářské kolonie.
 • Ještě větší podíl zeleně v ulicích i okolí města zajistí příjemnější mikroklima ve městě.
 • Pomocí všech dostupných metod omezíme výskyt černých skládek ve městě i jeho okolí.
 • Omezíme reklamní smog. Snížíme vizuální smog ve městě, a to zejména omezením velkoplošných plakátů a necitlivě rozmístěné venkovní reklamy.

Ekonomika

 • Podpoříme místní firmy a podnikatele v obci tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem, podpoříme také vznik nových pracovních míst poskytnutím prostorů a smluvně ošetřených pobídek.
 • Zlepšíme vztahy a spolupráci s krajem pro maximální využití peněz z projektů. Zlepšíme čerpání z dotací.
 • Podpoříme zaměstnávání handicapovaných, vytváření pracovních míst v městem zřizovaných organizacích a pronájmy prostor.
 • Konsolidujeme rozpočet a výdaje města. Budeme trvat na striktním dodržování a kontrolách rozpočtových pravidel, hledat úspory a optimalizace procesů veřejných a komunálních služeb, dlouhodobě plánovat investice s ohledem na jejich návratnost, ale i financování údržby veřejného prostoru - plánovat je třeba více, než na jedno volební období.
 • Lépe využijeme dotace – vytvoříme a stabilizujeme tým odborníků s cílem v maximální míře využít dotací poskytovaných ze státních fondů.

Zdravotnictví

 • Přilákáme do města stomatology, praktické lékaře, pediatry a alergology pomocí zvýhodněného nájmu či obecního bydlení.
 • Prověříme možnost podpory studentů stipendiem podmíněným následnou praxí ve městě.

Transparentní a moderní úřad

 • Podpoříme navýšení financí pro participativní rozpočet a rozhodovacích pravomocí pro občany ohledně realizace projektů za jasně stanovených podmínek. Zlepšíme zapojení veřejnosti důslednou propagací.
 • Zprůhledníme hospodaření s majetkem a budeme prosazovat rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.
 • Zpřístupníme občanům jednání osadních výborů a budeme prosazovat jmenovitá hlasování rady a zveřejňování jejich zápisů.
 • Podpoříme efektivní digitalizaci úřadů - platbu za odpad či poplatek by mělo být možné zcela jednoduše realizovat i z domu bez zbytečného telefonování či návštěvy úřadu.
 • Budeme průběžně, podrobně, ale přehledně informovat občany o veškerém děním v zastupitelstvu a na radnici srozumitelným způsobem bez nutnosti složitého dohledávání a stahování PDF souborů.
 • Zpřehledníme webové stránky města podle současných standardů uživatelské přívětivosti tak, aby efektivně sloužily jak občanům, tak návštěvníkům.

Sociální práce a prevence

 • Zajistíme udržitelnost nízkoprahových zařízení a jejich rozvoj. Podpoříme rozvoj mini klubů a kroužků napříč školami pro prevenci i trávení volného času.
 • Rozšíříme agendu koordinátora akcí, který bude prostředníkem mezi mládeží a radnicí, bude analyzovat a tlumočit potřeby mládeže a koordinovat mimoškolní aktivity napříč školami.
 • Budeme podporovat zlepšení situace lidí bez domova např. poskytnutím bydlení následovaným intenzivní sociální prací a znovu zapojením do společnosti (housing first).
Sdílení je aktem lásky